Làm Biên Tập Ảnh Báo Ba Ra Ka

Số Báo Đặc Biệt Tết Việt Nam
Sau năm 1975 người Việt tỵ nạn Cộng Sản có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Thời điểm này chúng tôi vận động báo Ba Ra Ka, ra số đặc biệt ( Tết Việt Nam ) nhằm giới thiệu sự hiện diện cộng đồng Việt Nam .
Báo Ba Ra Ka số đặc biệt Tết Việt Nam tổng cộng 84 trang, nội dung bài vở hình ảnh giới thiệu Cộng đồng, Văn hóa và sức mạnh người Việt hòa nhập xã hội mới.
Những ảnh phóng sự xã hội Việt Nam của Huỳnh Tâm được biên tập toàn bộ, ngoài ra còn có 23 ký giả Âu Châu và Hòa Kỳ cộng tác, do Ký giả Ghislain Ripault điều hợp và phối trí, phát hành cùng lúc tại Paris, Belgique và Marosn. Tháng 2 Năm 1987 DL, dúng dịp Tết Việt Nam .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét